Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace

elektrotechnika & strojírenství

Postavička

O škole


Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, IČO: 13644289 je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

SŠ, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

V rámci zajišťování svých činností provádí SŠ, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 • Přijímání do 1. ročníku a dalších ročníků vzdělávání
 • Zajištění středního vzdělávání, vedení školní dokumentace
 • Zajištění zkoušky z vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro absolventy elektrooborů
 • Zajištění svářečských zkoušek pro žáky strojních oborů
 • Zajištění dalšího vzdělávání a uznávání kvalifikací
 • Zajištění odborného výcviku a odborné souvislé praxe
 • Zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Evidence žáků a pedagogů v rámci informačního a komunikačního systému školy
 • Vzdělávání programu Erasmus+
 • Poskytování poradenských služeb ve školách
 • Zajištění školního stravování
 • Evidence čtenářů školní knihovny
 • Výběrová řízení na zaměstnance
 • Pracovněprávní a mzdová agenda
 • Evidence uchazečů o zaměstnání
 • Evidence úrazů
 • Evidence strávníků ve školní jídelně
 • Ochrana majetku a osob
 • Prezentace SŠ, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, příspěvková organizace na veřejnosti
 • Organizace zájezdů, exkurzí a sportovních kurzů
 • Vydávání školních průkazů
 • Projekty, žádosti o dotace
 • Vedení účetnictví
 • Smlouvy, objednávky služeb

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů

V rámci školních akcí (např. odborná exkurze, výstava, koncert, dny otevřených dveří, školní výlet, maturitní a závěrečné zkoušky atd.) pořádaných SŠ, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. SŠ, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace nenese odpovědnost za neoficiální záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Informace o zpracování osobních údajů

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR (General Data Protection Regulation) splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.
 2. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem.
 3. Při zpracování osobních údajů u SŠ, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 4. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje nevratně zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 5. Máte právo:
  • požadovat od SŠ, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace informace o zpracování vašich osobních údajů,
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným SŠ, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace,
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané SŠ, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace jsou nepřesné,
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných SŠ, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, popř. požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů SŠ, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace,
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a SŠ, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace,
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 6. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 7. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 8. Svá práva vůči SŠ, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává společnost:

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
IČ:  25884646
sídlo:  Vítkovická 1994/22, 702 18, Ostrava
email:  poverenecMSK@fsc-ov.cz
web:  www.fsc-ov.cz
   
odpovědná osoba:  Ing. Jana Měchová
email:  MechovaJ@fsc-ov.cz
telefon:  +420 595 693 968
mobil:  +420 736 218 480

© Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace | Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. | design mediafabríca
Postava na ozubeném soukolí