Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace

elektrotechnika & strojírenství

Postavička

Projektová činnost


Projekt prevence

Název projektu: Jsme na jednom voruHarmonogram projektu logo MsK
Evidenční číslo projektu: P03/2016
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj

1. Územní působnost projektu, místo realizace projektu

Celý projekt bude realizován na Střední škole, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace, jejímž zřizovatel je Moravskoslezský kraj.

2. Odůvodnění žádosti (potřebnost dotace)

Prevence sociálně patologických jevů je jednou z priorit naší školy. Proč? Odpověď je nasnadě. Jsme střední školou, která nabízí obory čtyřleté, maturitní, a obory tříleté, ukončené závěrečnou zkouškou. Jsme školou sídlištní, která se nachází v Havířově-Šumbarku, místě, které není právě podnětné. Když to shrneme, jsme místem, kde se střetává 400 žáků s různým přístupem ke vzdělání, k životu, k práci. Rozhodně ale nemůžeme říci, že by to byli studijní typy, které tráví svůj volný čas četbou a návštěvou koncertů České filharmonie. Setkáváme se s chlapci, kteří chodí za školu, naprosto běžně kouří, mají blízko k alkoholu, marihuaně, jsou vulgární, sprostí, trpí nechutí k čemukoli a komukoli, přicházejí do styku s nechráněným sexem, jejich nejlepším přítelem je mobilní telefon a facebook. Prostředí, ve kterém se pohybují, je mnohdy sociálně slabé, méně podnětné a málo inspirující. Mnozí nevědí, co je to pochvala, přátelství, pomoc bližnímu, jejich vzory jsou kamarádi s propíchaným obličejem žijící na ulici. Nedívají se kupředu, žijí teď a tady, nic je nezajímá, nebaví, zodpovědnost je cizí slovo. Samozřejmě takoví nejsou všichni, ani většina, ale doba je těžká a našlápnuto do neznáma mají naši chlapci, domnívám se, mnohem více, než jiné děti.

Náš preventivní program je komplexní a můžeme jej rozdělit do 3 oblastí:

  1. zážitkové preventivní programy, přednášky a besedy – vlastní i ve spolupráci s jinými lektory či organizacemi
  2. ve spolupráci s koordinátorem EVVO účast ve veřejných sbírkách, sponzoringu, společných akcích k ochraně životního prostředí apod.
  3. společně se všemi učiteli práce na vytváření příjemného klimatu ve škole, volnočasové aktivity, výlety, turistika, sport, dárcovství krve apod.

Ad 1)
Systém preventivních programů máme tematicky propracovaný, zahrnuje postupně žáky 1. až 4. ročníků, přičemž nejsilněji probíhá prevence v 1. ročnících a se zvyšujícím se věkem žáků jí ubývá a je stále více zaměřena na fakta a vzdělávání v oblastech spíše zdravotních a vztahových. Základ je pevný, pravidelně oslovujeme některé lektory, kteří jsou mezi žáky oblíbení a jejichž besedy mají vždy velký ohlas. Toto pak doplňujeme novinkami, dle nabídky spolupracujících organizací, dle možností školy a také na doporučení naší OMPA či kolegů preventistů z jiných škol. Nevyhýbáme se ani jednorázovým mimořádným akcím, jako je například EXIT TOUR, ale toto jsou opravdu bonusy navíc, se kterými dopředu nepočítáme, ale o to radostněji je vítáme.

První ročníky začínají vždy programy, které jsou zaměřeny na existenci nového třídního kolektivu. Žáci přicházejí z různých prostředí, z různých třídních kolektivů a nesou si s sebou rozličné návyky vyplývající z jejich postavení na bývalé škole. My chceme vytvořit nový zdravý kolektiv, takže se zaměřujeme na komunikaci, na pozitivní i negativní zpětné vazby, sdělování a prosazování své individuality, svého názoru, vzájemnou pomoc, toleranci k všemožným odlišnostem, spolupráce s třídním učitelem apod. Zde vždy využíváme lektora, který pracuje s třídním kolektivem v jednom až dvou blocích, toto pak doplňujeme vlastními „besedami“ – třída + třídní učitel, třída + třídní učitel + výchovný poradce. Zde se pracuje s konkrétními problémy, stanovují se pravidla třídy, pracuje se s klimatem třídy. Takto zaměřené programy se snažíme naplánovat vždy na podzim příslušného školního roku.
Program pak pokračuje zážitkovými programy zaměřenými na již konkrétnější témata z oblasti rizikových projevů chování – šikana a kyberšikana, drogová problematika, popř. jakýsi úvod do problematiky sexuality a HIV/AIDS, tolerance a akceptace menšin. Vzhledem k tomu, že se stále více setkáváme s psychickými poruchami žáků, zařazujeme také relaxační techniky a programy zaměřené na schopnosti odreagování a aktivního odpočinku. Celý blok probíhá jednak s pomocí lektorů, kteří tvoří páteř, a dále pak se třídami pracují vždy třídní učitelé, popřípadě přibírají ku pomoci metodiky prevence nebo výchovnou poradkyni či jiné kolegy.

V druhých ročnících již lektorská činnost ustupuje, více se zaměřujeme na vlastní práci s třídním kolektivem, na upevňování postojů, řešení problémů, zodpovědné jednání a vystupování. Pravidelně zařazujeme dva bloky besed – s tématem sexuality, partnerských vztahů, tolerance ve vztahu muž-žena, zakládání rodiny apod. a s tématem života na internetu a sociálních sítích. Třetí ročníky pak hlouběji zaměřujeme na problematiku akceptace menšin a antisemitismus a v oblasti ochrany zdraví pak na HIV/AIDS a pohlavní choroby, popř. poruchy příjmu potravy, kult těla, pornografii apod. Na to navazuje ve čtvrtém ročníku beseda na téma rakoviny prsu a varlat.

Lektorská činnost je pro nás velmi důležitá, žáci slyší nové informace, mohou debatovat, ptát se, nesouhlasit, ale mají před sebou odborníky v dané oblasti, psychology, lékaře, hlavně však někoho jiného, než jen pořád učitele, na které se dívají „celý rok“. Je to tedy síla důležitá, jistě podnětná, ale pomocná. Proto je také žádoucí s tématy besed dále pracovat, se žáky na daná témata diskutovat, dále je probírat a společně pracovat na upevňování kompetencí v oblasti prevence. Žáci na střední škole už nejsou malé děti, více se staví „na zadní“, potřebují být v opozici, vždyť oni přece vše vědí nejlépe, jejich postoje jsou neotřesitelné, mnohdy mají problém uznávat autority a akceptovat jiný názor, zvláště ten od dospělého. Všichni společně pracujeme na upevňování jakýchsi ochranných kompetencí, aby v pozdějším období nebyli naši žáci zasaženi různými nežádoucími jevy, jako je agresivita, nesnášenlivost, neschopnost řešit problémy, stres a frustrace. Důsledkem pak může být náchylnost ke zneužívání drog, alkoholu, šikana, násilí, vandalismus, xenofobie apod.

Kromě besed, zážitkových programů a přednášek lektorů pak do systému preventivních aktivit zařazujeme pravidelnou účast v občanských sbírkách, za všechny jmenujme Světlušku, Píšťalku či Svátek s Emilem, bezplatné dárcovství krve, sponzoring zvířete v ostravské ZOO, úklidové akce pomáhající chránit životní prostředí, účast v celostátní akci 72 hodin, pořádáme sportovní turnaje, kroužkovou činnost, vyrážíme se žáky za turistikou do přírody a na výlety a spoustu dalšího.

K preventivním aktivitám, k nimž dochází na půdě školy, tzn. k přednáškám, besedám, zážitkovým programům, třídnickým hodinám apod. využíváme jednak učeben s projekční technikou, pokud to lektor vyžaduje, jednak čítárnu. Čítárna je jakýmsi předpokojem školní knihovny a především – není to klasická učebna s lavicemi a tabulí. Pro preventivní činnost je to místnost mimořádně vhodná, žáci se tady cítí uvolněněji, nesedí v lavicích, ale v kroužku, někdy na židlích, někdy na zemi, záleží na aktivitě. Je zde úplně jiná atmosféra, přátelštější, pozitivnější, nehrozí zde žádné zkoušení, je patrné i těsnější sepětí s třídním učitelem, o které neustále usilujeme. Bohužel ne ke všem aktivitám můžeme tuto místnost použít, jelikož není vybavená. Obsahuje 30 aluminiových židlí, které jsou již staré a částečné poškozené, prohýbané, stoly si půjčujeme ze školní jídelny, flipchart přenášíme z učebny. Místnost potřebuje vyměnit osvětlení, vymalovat a vybavit nábytkem. Chtěli bychom z ní utvořit klubovnu pro preventivně-výchovnou činnost.

3. Účel dotace, obsah a cíle projektu

Dotace by byla využita za účelem:
- vybavení klubovny preventivně-výchovné činnosti
- preventivní programy pro žáky 1. až 3. ročníků naší školy

Obsah a cíle projektu
Za těch cca 20 let, kdy se prevencí cíleně a systematicky zabýváme, pořád hledáme, co by bylo nejlepší, pochopili jsme jedno – musíme všichni, musíme jednotně, společně, cíleně – pracovat na vytvoření příjemného, stabilního, podnětného prostředí, ve kterém se všichni budeme cítit dobře, budeme vědět, že tam máme zázemí, že máme za kým jít, když jsme v průšvihu, že se tam budeme možná i těšit. Že tam můžeme říct nahlas svůj názor, když to uděláme slušně, že nemusíme vždy se vším souhlasit, že si navzájem pomůžeme, že si nebudeme ubližovat, ale také že tam jsou pravidla, která se dodržují, že za jejich porušení přichází trest, že se tam smějeme a je nám, v rámci možností, jsme přece jen ve škole, fajn. Snažíme se vychovat z našich žáků zodpovědně, dospělé jedince se vším, co k tomu patří. Snažíme se je vést ke zdravému životnímu stylu, k zodpovědnosti ke společnosti i k sobě samým, se zdravým a pozitivním sociálním chováním, k toleranci, k ochraně života a prostředí, ve kterém žijeme.

Učíme se znát fakta, co je pro člověka zdravé, a co mu naopak škodí, upevňovat představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka, dodržujeme pravidla společného soužití ve skupině, hodnotíme své chování i chování druhých, stále se učíme mít a hájit vlastní názor. Utužujeme dovednost akceptovat kompetentní autoritu, vnímat lidi s jejich odlišnostmi povahovými, tělesnými, rasovými, kulturními, chápeme, že je více možností řešení konfliktů a učíme se kontrolovat extrémní projevy svých emocí a nálad.

Zároveň chceme vytvořit pro žáky příjemné studentské prostředí, kde se budou cítit dobře a bezpečně – klubovnu preventivně-výchovné činnosti. Zde pak budu probíhat veškeré preventivní aktivity pro všechny žáky školy, včetně třídnických hodin, které pomáhají utužovat vztahy mezi žáky a třídním učitelem, což prevenci mimořádně pomáhá.

A ke všemu tomu se chceme prevencí a zároveň i tímto projektem dopracovat.


© Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace | Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. | design mediafabríca
Postava na ozubeném soukolí